Tired of anon posting? Register!
    • Anonymous

      Lucatiel przyzwałem tylko raz do walki z Demonem Kuźni, nie musiałem jej przyzywać 3 razy a i tak pojawiła się w Warowni Aldii

    Load more
    ⇈ ⇈